ພິມ
ໝວດ: ຄຳຂວັນ
ກົດເບິ່ງ: 45875

ການພັດທະນາທີ່ຍືນຍົງຕ້ອງມີການປະກອບສ່ວນຂອງທັງຍິງ ແລະຊາຍ