ສູ້ຊົນໃຫ້ແມ່ຍິງໄດ້ບັນຈຸເຂົ້າໃນຕໍາແໝ່ງນຳພາ-ຕັດສິນບັນຫາ ໄດ້ຕາມລະດັບຄາດຫມາຍ