ຄວາມສຸກຂອງຄອບຄົວ

77 10

468 07

461 16

460 6

71.17