ຄວາມສຸກຂອງຄອບຄົວ

461 16

460 6

71.17

117

781782783

ຄວາມຮັກ ຄວາມເຂົ້າໃຈ ຄືສາຍໃຍຜູກພັນຂອງຄອບຄົວŽ ຊຶ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າການປູພື້ນຖານທີ່ແຂງແກ່ນໃນຄອບຄົວແມ່ນເລີ່ມຈາກຄວາມຮັກ ຄວາມເຂົ້າໃຈຊຶ່ງກັນ ແລະ ກັນຂອງສະມາຊິກທຸກຄົນ. ວາລະສານສາວລາວ ສະບັບນີ້ ຈຶ່ງມີວິທີການລ້ຽງລູກ ເພື່ອສ້າງໃຫ້ລູກກາຍເປັນຄົນທີ່ມີຄວາມຮັກ ຄວາມໝັ້ນໃຈຕັ້ງແຕ່ຍັງນ້ອຍ ທີ່ຕ້ອງການການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພໍ່ແມ່ເປັນຫຼັກ ມາແລກປ່ຽນກັບທ່ານຜູ້ອ່ານ ດັ່ງນີ້:

      1.ຍອມຮັບໃນສິ່ງທີ່ລູກເປັນ:

   ການຍອມຮັບໃນສິ່ງທີ່ລູກເປັນ ລວມເຖິງການສະໜັບສະໜູນໃນສິ່ງທີ່ເຂົາມັກຖືເປັນການສ້າງຄວາມໝັ້ນໃຈໃຫ້ກັບລູກໄດ້ອີກວິທີໜຶ່ງ ໂດຍເລີ່ມຈາກໃຫ້ເຂົາໄດ້ຕັດສິນໃຈເຮັດກິດຈະວັດປະຈໍາວັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຕົນເອງເຊັ່ນ: ການເລືອກເຄື່ອງນຸ່ງ ແລະ ກິດຈະກຳທີ່ເຂົາຢາກເຮັດ. ເມື່ອເຂົາໄດ້ເຮັດໃນສິ່ງທີ່ມັກກໍ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຂົາໄດ້ໃຊ້ຄວາມຄິດສ້າງສັນໄດ້ຮຽນຮູ້ການແກ້ໄຂບັນຫາ ແລະ ການເຈລະຈາຕໍ່ລອງກັບໝູ່ເພື່ອນ ທັງຍັງຊ່ວຍໃຫ້ເຂົາຮູ້ຈັກຮັບຜິດຊອບໃນສິ່ງທີ່ໄດ້ເລືອກເຮັດອີກດ້ວຍ.

      2.ເຂົ້າໃຈຄວາມຮູ້ສຶກຂອງລູກ

  ການຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈຄວາມຮູ້ສຶກຂອງລູກ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຄວາມຮູ້ສຶກໃດກໍ່ຕາມເຊັ່ນ: ເມື່ອລູກດີໃຈທີ່ຂີ່ລົດຖີບໄດ້ເປັນຄັ້ງທຳອິດຖ້າພໍ່ແມ່ສະ ແດງຄວາມຊື່ນຊົມຍິນດີໄປກັບລູກ, ລູກກໍ່ຈະເກີດຄວາມພາກພູມໃຈໃນສິ່ງທີ່ເຮັດໄດ້. ແຕ່ຖ້າລູກມີບັນຫາອັນໃດໃນໃຈກໍ່ຄວນຮັບຟັງ ແລະ ຮ່ວມແບ່ງປັນຄວາມຮູ້ສຶກນັ້ນກັບລູກນໍາ ເຊັ່ນ: ບາງຄັ້ງທີ່ລູກໄຫ້ງໍແງ, ຮ້ອງໄຫ້ຍ້ອນບໍ່ໄດ້ດັ່ງໃຈ ຜູ້ເປັນພໍ່ແມ່ຕ້ອງໃຈເຢັນໆກ່ອນ, ຢ່າຟ້າວຮ້າຍດ່າລູກແຮງແຕ່ຄວນເວົ້າລົມ ແລະ ຖາມກັນດ້ວຍເຫດຜົນເຮັດໃຫ້ເຂົາຮູ້ວ່າ ເຮົາເຂົ້າໃຈຄວາມຮູ້ສຶກຫງຸດຫງິດຂອງເຂົາຄືກັນ, ພ້ອມກັບສອນໃຫ້ເຂົາຮູ້ຈັກຮັບມື ແລະ ການສະແດງອາລົມທີ່ເໝາະສົມຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຂົາເຂົ້າໃຈຕົນເອງ ແລະ ເກີດຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຕົນເອງຂຶ້ນມາ.

      3.ສະແດງຄວາມຮັກໃຫ້ລູກເຫັນຢູ່ສະເໝີ

  ຄວາມຮັກຄືສິ່ງພື້ນຖານທີ່ຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ຊີວິດກ້າວເດີນຕໍ່ໄປໄດ້ຢ່າງມີຄວາມສຸກທັງຍັງຊ່ວຍສົ່ງເສີມໃຫ້ເກີດຄວາມໝັ້ນໃຈໃນຕົນເອງໄດ້ ພຽງມອບຄວາມຮັກໃຫ້ແກ່ກັນ ແລະ ກັນ, ພຽງພໍ່ແມ່ ໃຫ້ຄວາມອົບອຸ່ນແກ່ລູກ ກໍ່ຈະເຮັດໃຫ້ເຂົາຮູ້ສຶກວ່າ ພໍ່ແມ່ຮັກເຂົາໃນແບບທີ່ເຂົາເປັນ ຮັກໂດຍບໍ່ມີຂໍ້ກຳນົດໃດໆ ບໍ່ວ່າລູກຈະຢູ່ໃນເວລາທີ່ດີ ຫຼື ບໍ່ດີ ຫຼື ອາດເຮັດເລື່ອງຜິດພາດ ພະຍາຍາມເຮັດໃຫ້ລູກຮູ້ສຶກວ່າ ຍັງມີພໍ່ແມ່ຢູ່ຄຽງຂ້າງສະເໝີ ເຊິ່ງຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ເດັກຮູ້ສຶກວ່າ ເປັນທີ່ຕ້ອງການ ເປັນທີ່ຍອມຮັບ ແລະ ຮູ້ສຶກມີຄ່າສໍາລັບພໍ່ແມ່ເກີດເປັນຄວາມຮູ້ສຶກດີຕໍ່ຕົນເອງ ຮູ້ສຶກໝັ້ນໃຈ ແລະ ພໍໃຈໃນແບບທີ່ເປັນ.

      4.ສອນລູກໃຫ້ຄິດບວກ:

   ຄວາມໝັ້ນໃຈໃນຕົນເອງເລີ່ມຕົ້ນໄດ້ຈາກຄວາມຄິດຖ້າຄິດໃນແງ່ບວກເບິ່ງໂລກໃນແງ່ດີ ຄິດວ່າເຮົາຕ້ອງເຮັດໄດ້ກໍ່ຈະເກີດຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ ຕົນເອງຂຶ້ນມາໂດຍອັດຕະໂນມັດໂດຍພໍ່ແມ່ພະຍາຍາມສົ່ງເສີມໃຫ້ລູກເຊື່ອໃນຕົນເອງ ພ້ອມທັງໃຫ້ກໍາລັງໃຈດ້ວຍການສະແດງຄວາມເຊື່ອ ໝັ້ນໃນຄວາມສາມາດຂອງເຂົາ, ສ້າງຄວາມຄິດແງ່ບວກ ແລະ ຄວາມໝັ້ນໃຈໃຫ້ກັບເຂົາວ່າ: ລູກເຮັດໄດ້ ຫຼື ລູກເຮັດໃນສິ່ງທີ່ຖືກຕ້ອງແລ້ວ. ສິ່ງສໍາຄັນຄວນຫຼີກເວັ້ນການວິຈານ ຫຼື ປຽບທຽບກັບເດັກ ຄົນອື່ນໆ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ລູກໝົດກໍາລັງໃຈ ແລະ ເສຍຄວາມເຊື່ອໝັ້ນໃນຕົນເອງໄດ້.

      5.ໃຫ້ລູກຮຽນເຮັດດ້ວຍຕົນເອງ:

  ພໍ່ແມ່ອາດຫາກິດຈະກໍາໃຫ້ລູກລອງເຮັດສິ່ງຕ່າງໆດ້ວຍຕົນເອງ ໂດຍສັງເກດຈາກຄວາມມັກ ແລະ ຄວາມຖະໜັດຂອງລູກ ເປັນກິດຈະກໍາງ່າຍໆທີ່ບໍ່ຍາກເກີນຄວາມສາມາດໃນໄວຂອງເຂົາ ບໍ່ວ່າຈະເປັນການຕິດກະດຸມເສື້ອ, ການມັດສາຍເກີບ ຫຼື ການກິນເຂົ້າເອງ

ເມື່ອເຂົາເຮັດສິ່ງນັ້ນໄດ້ສໍາເລັດກໍ່ຈະຊ່ວຍສ້າງຄວາມໝັ້ນໃຈ ແລະ ເກີດຄວາມພາກພູມໃຈໄດ້ງ່າຍໆ ເຖິງແມ່ນວ່າການຝຶກຫັດໃນຕອນ ທຳອິດອາດໃຊ້ເວລາຫຼາຍແດ່ ແຕ່ຜົນທີ່ອອກມາຮັບຮອງວ່າ ຄຸ້ມຄ່າກັບ ການລໍຄອຍແນ່ນອນ.

      6.ໃຫ້ລູກຊ່ວຍເຮັດວຽກເຮືອນ:

   ຄວາມໝັ້ນໃຈຂອງລູກ ຈະຖືກກະຕຸ້ນ ແລະ ພັດທະນາຂຶ້ນຢ່າງໄວວາເມື່ອເຂົາຮູ້ວ່າ ມີຄົນໃຫ້ຄວາມເຊື່ອໝັ້ນໃນໂຕເຂົາ ໂດຍພໍ່ແມ່ອາດມອບໝາຍວຽກເຮືອນເລັກໆນ້ອຍໆໃຫ້ເຮັດ ເຊິ່ງນັບເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບອັນຍິ່ງໃຫຍ່ທີ່ເຂົາຕ້ອງເຮັດໃຫ້ໄດ້ທັງຍັງຖືເປັນ

ການພິສູດຄວາມສາມາດຂອງເດັກເອງ ເຮັດໃຫ້ເຂົາຮູ້ສຶກພູມໃຈ ແລະ ຢາກຮຽນຮູ້ສິ່ງໃໝ່ໆຢູ່ສະເໝີເມື່ອລູກເຮັດສໍາເລັດກໍ່ຄວນຊື່ນ ຊົມລູກຕາມເໝາະສົມ ຈະເຮັດໃຫ້ເດັກຮູ້ສຶກວ່າເຂົາເປັນຄົນດີມີຄຸນຄ່າ, ຮູ້ສຶກພູມໃຈໃນຕົນເອງ ແລະ ຢາກເຮັດດີອີກຕໍ່ໄປ ແຕ່ຖ້າລູກເຮັດ

ວຽກຜິດພາດ ພໍ່ແມ່ກໍ່ຄວນແນະນໍາໃຫ້ເຂົາຮູ້ຈັກຫາທາງແກ້ໄຂດ້ວຍຕົນເອງດີກວ່າການຮ້າຍດ່າ ເຊິ່ງວິທີນີ້ຈະຊ່ວຍເສີມສ້າງຄວາມໝັ້ນໃຈ ແລະ ພັດທະນາທັກສະທາງຄວາມຄິດຂອງລູກໄດ້ດີ.

      7.ໃຫ້ລູກຮຽນຮູ້ຈາກຂໍ້ຜິດພາດ:

  ເມື່ອລູກເຮັດຜິດ ຫຼື ເຮັດອັນໃດທີ່ບໍ່ເໝາະສົມ ພໍ່ແມ່ຄວນເວົ້າກັບເຂົາດ້ວຍເຫດຜົນ ແລະ ຖາມສາເຫດວ່າເປັນຫຍັງຈຶ່ງເຮັດແບບນັ້ນ ພ້ອມແນະນໍາໃຫ້ເຂົາຮູ້ຈັກແກ້ໄຂຂໍ້ຜິດພາດ ເຊິ່ງຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຂົາໄດ້ຮັບບົດຮຽນຈາກການກະທໍາໃນຄັ້ງນີ້. ສິ່ງສໍາຄັນພໍ່ແມ່ບໍ່ຄວນຕໍາໜິລູກດ້ວຍ ຖ້ອຍຄໍາຮຸນແຮງ ແລະ ຫຼາຍຄັ້ງ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ເດັກເກີດຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ບໍ່ດີກັບຕົນເອງ ກາຍເປັນຄົນບໍ່ໝັ້ນໃຈ, ຂາດຄວາມພາກພູມໃຈ ແລະ ຮູ້ສຶກວ່າ ຕົນເອງດ້ອຍຄ່າ.

      8.ເປັນແບບຢ່າງທີ່ດີໃຫ້ລູກ:

   ການເປັນຕົວຢ່າງທີ່ດີ ມີຄ່າກວ່າຄໍາສອນສະເໝີ ບໍ່ວ່າພໍ່ແມ່ຈະສັ່ງສອນລູກຫຼາຍປານໃດກໍ່ບໍ່ເທົ່າກັບການທີ່ເຮົາປະຕິບັດໃຫ້ລູກເຫັນເປັນແບບຢ່າງ ເພາະເມື່ອລູກເຫັນໃນສິ່ງທີ່ເຮົາເຮັດ ເຂົາກໍ່ຈະຮຽນແບບ ແລະ ຢາກເຮັດຕາມ. ດັ່ງນັ້ນ ຖ້າຢາກໃຫ້ລູກມີຄວາມໝັ້ນໃຈໃນຕົນເອງ ກໍ່ຄວນເປັນຕົວຢ່າງ ແລະ ເປັນແນວທາງທີ່ດີໃນການສ້າງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນໃນຕົນເອງໃຫ້ກັບລູກດ້ວຍເຊັ່ນກັນ.

                                                                                  ຮຽບຮຽງໂດຍ: ເຮືອງລິດທິເດດ

                                                                               ຂໍ້ມູນຈາກ: www.l3lack-jim.com

ຄວາມຮັກ ຄວາມເຂົ້າໃຈ ຄືສາຍໃຍຜູກພັນຂອງຄອບຄົວŽ ຊຶ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນ

ວ່າ ການປູພື້ນຖານທີ່ແຂງແກ່ນໃນຄອບຄົວ ແມ່ນເລີ່ມຈາກຄວາມຮັກ ຄວາມເຂົ້າໃຈຊຶ່ງ

ກັນ ແລະ ກັນຂອງສະມາຊິກທຸກຄົນ. ວາລະສານສາວລາວ ສະບັບນີ້ ຈຶ່ງມີວິທີການລ້ຽງ

ລູກ ເພື່ອສ້າງໃຫ້ລູກກາຍເປັນຄົນທີ່ມີຄວາມຮັກ ຄວາມໝັ້ນໃຈຕັ້ງແຕ່ຍັງນ້ອຍ ທີ່ຕ້ອງການ

ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພໍ່ແມ່ເປັນຫຼັກ ມາແລກປ່ຽນກັບທ່ານຜູ້ອ່ານ ດັ່ງນີ້:

      1.ຍອມຮັບໃນສິ່ງທີ່ລູກເປັນ:

      ການຍອມຮັບໃນສິ່ງທີ່ລູກເປັນ ລວມເຖິງການສະໜັບສະໜູນໃນສິ່ງທີ່ເຂົາມັກ ຖື

ເປັນການສ້າງຄວາມໝັ້ນໃຈໃຫ້ກັບລູກໄດ້ອີກວິທີໜຶ່ງ ໂດຍເລີ່ມຈາກໃຫ້ເຂົາໄດ້ຕັດສິນໃຈ

ເຮັດກິດຈະວັດປະຈໍາວັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຕົນເອງເຊັ່ນ: ການເລືອກເຄື່ອງນຸ່ງ ແລະ ກິດຈະ

ກຳທີ່ເຂົາຢາກເຮັດ. ເມື່ອເຂົາໄດ້ເຮັດໃນສິ່ງທີ່ມັກກໍ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຂົາໄດ້ໃຊ້ຄວາມຄິດສ້າງ

ສັນ ໄດ້ຮຽນຮູ້ການແກ້ໄຂບັນຫາ ແລະ ການເຈລະຈາຕໍ່ລອງກັບໝູ່ເພື່ອນ ທັງຍັງຊ່ວຍໃຫ້

ເຂົາຮູ້ຈັກຮັບຜິດຊອບໃນສິ່ງທີ່ໄດ້ເລືອກເຮັດ ອີກດ້ວຍ.

      2.ເຂົ້າໃຈຄວາມຮູ້ສຶກຂອງລູກ

      ການຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈຄວາມຮູ້ສຶກຂອງລູກ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຄວາມຮູ້ສຶກໃດກໍ່ຕາມ

ເຊັ່ນ: ເມື່ອລູກດີໃຈທີ່ຂີ່ລົດຖີບໄດ້ເປັນຄັ້ງທຳອິດ ຖ້າພໍ່ແມ່ສະແດງຄວາມຊື່ນຊົມຍິນດີໄປ

ກັບລູກ, ລູກກໍ່ຈະເກີດຄວາມພາກພູມໃຈໃນສິ່ງທີ່ເຮັດໄດ້. ແຕ່ຖ້າລູກມີບັນຫາອັນໃດໃນ

ໃຈກໍ່ຄວນຮັບຟັງ ແລະ ຮ່ວມແບ່ງປັນຄວາມຮູ້ສຶກນັ້ນກັບລູກນໍາ ເຊັ່ນ: ບາງຄັ້ງທີ່ລູກໄຫ້

ງໍແງ, ຮ້ອງໄຫ້ຍ້ອນບໍ່ໄດ້ດັ່ງໃຈ ຜູ້ເປັນພໍ່ແມ່ຕ້ອງໃຈເຢັນໆກ່ອນ, ຢ່າຟ້າວຮ້າຍດ່າລູກແຮງ

ແຕ່ຄວນເວົ້າລົມ ແລະ ຖາມກັນດ້ວຍເຫດຜົນເຮັດໃຫ້ເຂົາຮູ້ວ່າ ເຮົາເຂົ້າໃຈຄວາມຮູ້ສຶກ

ຫງຸດຫງິດຂອງເຂົາຄືກັນ, ພ້ອມກັບສອນໃຫ້ເຂົາຮູ້ຈັກຮັບມື ແລະ ການສະແດງອາລົມທີ່

ເໝາະສົມ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຂົາເຂົ້າໃຈຕົນເອງ ແລະ ເກີດຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຕົນເອງຂຶ້ນມາ.

      3.ສະແດງຄວາມຮັກໃຫ້ລູກເຫັນຢູ່ສະເໝີ

      ຄວາມຮັກຄືສິ່ງພື້ນຖານທີ່ຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ຊີວິດກ້າວເດີນຕໍ່ໄປໄດ້ຢ່າງມີຄວາມສຸກ

ທັງຍັງຊ່ວຍສົ່ງເສີມໃຫ້ເກີດຄວາມໝັ້ນໃຈໃນຕົນເອງໄດ້ ພຽງມອບຄວາມຮັກໃຫ້ແກ່ກັນ

ແລະ ກັນ, ພຽງພໍ່ແມ່ ໃຫ້ຄວາມອົບອຸ່ນແກ່ລູກ ກໍ່ຈະເຮັດໃຫ້ເຂົາຮູ້ສຶກວ່າ ພໍ່ແມ່ຮັກເຂົາໃນ

ແບບທີ່ເຂົາເປັນ ຮັກໂດຍບໍ່ມີຂໍ້ກຳນົດໃດໆ ບໍ່ວ່າລູກຈະຢູ່ໃນເວລາທີ່ດີ ຫຼື ບໍ່ດີ ຫຼື ອາດ

ເຮັດເລື່ອງຜິດພາດ ພະຍາຍາມເຮັດໃຫ້ລູກຮູ້ສຶກວ່າ ຍັງມີພໍ່ແມ່ຢູ່ຄຽງຂ້າງສະເໝີ ເຊິ່ງຈະ

ສົ່ງຜົນໃຫ້ເດັກຮູ້ສຶກວ່າ ເປັນທີ່ຕ້ອງການ ເປັນທີ່ຍອມຮັບ ແລະ ຮູ້ສຶກມີຄ່າສໍາລັບພໍ່ແມ່ເກີດ

ເປັນຄວາມຮູ້ສຶກດີຕໍ່ຕົນເອງ ຮູ້ສຶກໝັ້ນໃຈ ແລະ ພໍໃຈໃນແບບທີ່ເປັນ.

      4.ສອນລູກໃຫ້ຄິດບວກ:

      ຄວາມໝັ້ນໃຈໃນຕົນເອງເລີ່ມຕົ້ນໄດ້ຈາກຄວາມຄິດ ຖ້າຄິດໃນແງ່ບວກ ເບິ່ງ

ໂລກໃນແງ່ດີ ຄິດວ່າເຮົາຕ້ອງເຮັດໄດ້ ກໍ່ຈະເກີດຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຕົນເອງຂຶ້ນມາ ໂດຍອັດ

ຕະໂນມັດ ໂດຍພໍ່ແມ່ພະຍາຍາມສົ່ງເສີມໃຫ້ລູກເຊື່ອໃນຕົນເອງ ພ້ອມທັງໃຫ້ກໍາລັງໃຈດ້ວຍ

ການສະແດງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນໃນຄວາມສາມາດຂອງເຂົາ, ສ້າງຄວາມຄິດແງ່ບວກ ແລະ

ຄວາມໝັ້ນໃຈໃຫ້ກັບເຂົາວ່າ: ລູກເຮັດໄດ້ ຫຼື ລູກເຮັດໃນສິ່ງທີ່ຖືກຕ້ອງແລ້ວ. ສິ່ງສໍາຄັນ

ຄວນຫຼີກເວັ້ນການວິຈານ ຫຼື ປຽບທຽບກັບເດັກ ຄົນອື່ນໆ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ລູກໝົດກໍາລັງໃຈ

ແລະ ເສຍຄວາມເຊື່ອໝັ້ນໃນຕົນເອງໄດ້.

      5.ໃຫ້ລູກຮຽນເຮັດດ້ວຍຕົນເອງ:

      ພໍ່ແມ່ອາດຫາກິດຈະກໍາໃຫ້ລູກລອງເຮັດສິ່ງຕ່າງໆດ້ວຍຕົນເອງ ໂດຍສັງເກດຈາກ

ຄວາມມັກ ແລະ ຄວາມຖະໜັດຂອງລູກ ເປັນກິດຈະກໍາງ່າຍໆທີ່ບໍ່ຍາກເກີນຄວາມສາມາດ

ໃນໄວຂອງເຂົາ ບໍ່ວ່າຈະເປັນການຕິດກະດຸມເສື້ອ, ການມັດສາຍເກີບ ຫຼື ການກິນເຂົ້າເອງ

ເມື່ອເຂົາເຮັດສິ່ງນັ້ນໄດ້ສໍາເລັດ ກໍ່ຈະຊ່ວຍສ້າງຄວາມໝັ້ນໃຈ ແລະ ເກີດຄວາມພາກພູມ

ໃຈໄດ້ງ່າຍໆ ເຖິງແມ່ນວ່າ ການຝຶກຫັດໃນຕອນທຳອິດອາດໃຊ້ເວລາຫຼາຍແດ່ ແຕ່ຜົນທີ່

ອອກມາຮັບຮອງວ່າ ຄຸ້ມຄ່າກັບ ການລໍຄອຍແນ່ນອນ.

      6.ໃຫ້ລູກຊ່ວຍເຮັດວຽກເຮືອນ:

      ຄວາມໝັ້ນໃຈຂອງລູກ ຈະຖືກກະຕຸ້ນ ແລະ ພັດທະນາຂຶ້ນຢ່າງໄວວາເມື່ອເຂົາ

ຮູ້ວ່າ ມີຄົນໃຫ້ຄວາມເຊື່ອໝັ້ນໃນໂຕເຂົາ ໂດຍພໍ່ແມ່ອາດມອບໝາຍວຽກເຮືອນເລັກໆນ້ອຍໆ

ໃຫ້ເຮັດ ເຊິ່ງນັບເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບອັນຍິ່ງໃຫຍ່ທີ່ເຂົາຕ້ອງເຮັດໃຫ້ໄດ້ ທັງຍັງຖືເປັນ

ການພິສູດຄວາມສາມາດຂອງເດັກເອງ ເຮັດໃຫ້ເຂົາຮູ້ສຶກພູມໃຈ ແລະ ຢາກຮຽນຮູ້ສິ່ງໃໝ່ໆ

ຢູ່ສະເໝີ ເມື່ອລູກເຮັດສໍາເລັດກໍ່ຄວນຊື່ນຊົມລູກຕາມເໝາະສົມ ຈະເຮັດໃຫ້ເດັກຮູ້ສຶກວ່າ

ເຂົາເປັນຄົນດີມີຄຸນຄ່າ, ຮູ້ສຶກພູມໃຈໃນຕົນເອງ ແລະ ຢາກເຮັດດີອີກຕໍ່ໄປ ແຕ່ຖ້າລູກເຮັດ

ວຽກຜິດພາດ ພໍ່ແມ່ກໍ່ຄວນແນະນໍາໃຫ້ເຂົາຮູ້ຈັກຫາທາງແກ້ໄຂດ້ວຍຕົນເອງດີກວ່າການ

ຮ້າຍດ່າ ເຊິ່ງວິທີນີ້ຈະຊ່ວຍເສີມສ້າງຄວາມໝັ້ນໃຈ ແລະ ພັດທະນາທັກສະທາງຄວາມ

ຄິດຂອງລູກໄດ້ດີ.

      7.ໃຫ້ລູກຮຽນຮູ້ຈາກຂໍ້ຜິດພາດ:

      ເມື່ອລູກເຮັດຜິດ ຫຼື ເຮັດອັນໃດທີ່ບໍ່ເໝາະສົມ ພໍ່ແມ່ຄວນເວົ້າກັບເຂົາດ້ວຍເຫດ

ຜົນ ແລະ ຖາມສາເຫດວ່າເປັນຫຍັງຈຶ່ງເຮັດແບບນັ້ນ ພ້ອມແນະນໍາໃຫ້ເຂົາຮູ້ຈັກແກ້ໄຂ

ຂໍ້ຜິດພາດ ເຊິ່ງຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຂົາໄດ້ຮັບບົດຮຽນຈາກການກະທໍາໃນຄັ້ງນີ້. ສິ່ງສໍາຄັນ ພໍ່ແມ່ບໍ່

ຄວນຕໍາໜິລູກດ້ວຍຖ້ອຍຄໍາຮຸນແຮງ ແລະ ຫຼາຍຄັ້ງ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ເດັກເກີດຄວາມຮູ້

ສຶກທີ່ບໍ່ດີກັບຕົນເອງ ກາຍເປັນຄົນບໍ່ໝັ້ນໃຈ, ຂາດຄວາມພາກພູມໃຈ ແລະ ຮູ້ສຶກວ່າ ຕົນເອງດ້ອຍຄ່າ.

      8.ເປັນແບບຢ່າງທີ່ດີໃຫ້ລູກ:

      ການເປັນຕົວຢ່າງທີ່ດີ ມີຄ່າກວ່າຄໍາສອນສະເໝີ ບໍ່ວ່າພໍ່ແມ່ຈະສັ່ງສອນລູກຫຼາຍ

ປານໃດກໍ່ບໍ່ເທົ່າກັບການທີ່ເຮົາປະຕິບັດໃຫ້ລູກເຫັນເປັນແບບຢ່າງ ເພາະເມື່ອລູກເຫັນ

ໃນສິ່ງທີ່ເຮົາເຮັດ ເຂົາກໍ່ຈະຮຽນແບບ ແລະ ຢາກເຮັດຕາມ. ດັ່ງນັ້ນ ຖ້າຢາກໃຫ້ລູກມີຄວາມ

ໝັ້ນໃຈໃນຕົນເອງ ກໍ່ຄວນເປັນຕົວຢ່າງ ແລະ ເປັນແນວທາງທີ່ດີໃນການສ້າງຄວາມເຊື່ອ

ໝັ້ນໃນຕົນເອງໃຫ້ກັບລູກດ້ວຍເຊັ່ນກັນ.

ຮຽບຮຽງໂດຍ: ເຮືອງລິດທິເດດ

ຂໍ້ມູນຈາກ: www.l3lack-jim.com