ພິມ
ໝວດ: ຄຳຂວັນ
ກົດເບິ່ງ: 34236

ສູ້ຊົນໃຫ້ແມ່ຍິງໄດ້ບັນຈຸເຂົ້າໃນຕໍາແໝ່ງນຳພາ-ຕັດສິນບັນຫາ ໄດ້ຕາມລະດັບຄາດຫມາຍ