ສຸຂະພາບ

4023

ທ່ານມີອາການສ່ຽງຕໍ່ການເປັນພະຍາດຂໍ້ເຂົ່າເສື່ອມຫຼືບໍ່? ພະຍາດຂໍ້ເສື່ອມທີ່ບໍ່

ໄດ້ເກີດຈາກການບາດເຈັບ ພົບເຫັນຢູ່ເປັນຈໍານວນຫຼາຍ ຊຶ່ງເປັນພະຍາດທີ່ເກີດຈາກການ

ເສື່ອມຂອງຂໍ້ຕໍ່ຕ່າງໆໃນຮ່າງກາຍ ພາຍຫຼັງການເຮັດວຽກມາດົນ. ພະຍາດຂໍ້ເສື່ອມ ມັກ

ພົບເຫັນໃນຄົນທີ່ມີອາຍຸຫຼາຍແຕ່ກໍຂຶ້ນກັບສະພາບຮ່າງກາຍຂອງແຕ່ລະຄົນ, ສໍາລັບທ່ານ

ທີ່ມີອາການຂໍ້ເຂົ່າເສື່ອມ. ວາລະສານສາວລາວສະບັບນີ້ ໄດ້ນໍາເອົາບາງວິທີເພື່ອປິ່ນປົວພະ

ຍາດຂໍ້ເຂົ່າເສື່ອມມາສະເໜີດັ່ງນີ້:4024

1.ການປິ່ນປົວດ້ວຍວິທີບໍ່ຜ່າຕັດ:

      - ການປ່ຽນແປງການໃຊ້ງານໃນຊີວິດປະຈໍາວັນ.

      - ການພັກ ຫຼື ການໃຊ້ງານຂໍ້ເຂົ່າໃຫ້ໜ້ອຍລົງ ຫຼີກລ່ຽງການຍືນ ຫຼື ຍ່າງເປັນເວລາດົນ.

      - ຫຼີກລ່ຽງການນັ່ງຍໍເຂົ່າ ເຊັ່ນ: ນັ່ງຄູ້ເຂົ່າ, ນັ່ງພັບແພບ, ຂັດສະໝາດ ແລະ ນັ່ງຕັ່ງຕໍ່າ.

      - ຫຼີກລ່ຽງການຍ່າງຂຶ້ນ-ລົງຂັ້ນໃດ ຖ້າຈໍາເປັນຄວນຍ່າງຊ້າໆ.

      - ຫຼີກລ່ຽງການຢືນ ຫຼື ນັ່ງທ່າດຽວດົນໆ ຄວນປ່ຽນທ່າ ຫຼື ເໜັງຂໍ້ເຂົ່າຢູ່ຕະຫຼອດ.

      - ນັ່ງຖ່າຍເທິງໂຖສັກໂຄກ ຫຼື ເອົາຕັ່ງທີ່ມີຮູຢູ່ກາງ ແທນການນັ່ງຢ່ອງຢໍ້.

     - ຜູ້ທີ່ມີນໍ້າໜັກຫຼາຍຄວນຫຼຸດນໍ້າໜັກຢ່າງຖືກຕ້ອງ.

      - ການໃຊ້ໄມ້ຄໍ້າຢັນ ຈະຊ່ວຍຫຼຸດແຮງກະທົບທີ່ເກີດກັບຂໍ້ໄດ້.

      - ບ່ອນນອນຄວນມີຄວາມສູງລະດັບຫົວເຂົ່າ ບໍ່ຄວນນອນຢູ່ພື້ນ.

      - ຮົມຢາບໍລິເວນຫົວເຂົ່າ ຈະຊ່ວຍຫຼຸດອາການເຈັບໄດ້.

      -ຝຶກເຮັດກາຍຍະບໍາບັດເປັນປະຈໍາຕາມການແນະນໍາຂອງແພດໝໍ.

  1. ການໃຊ້ຢາສີດຂໍ້ເຂົ່າ (Hyaluronic Acid) ຫຼື HA ເປັນອີກວິທີໜຶ່ງທີ່

ກໍາລັງທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນປັດຈຸບັນ, ເປັນສ່ວນປະກອບສໍາຄັນຂອງ

ນໍ້າໃນຂໍ້ເຂົ່າເສື່ອມ ດັ່ງນັ້ນການສີດຢາຈະຊ່ວຍເພີ່ມນໍ້າໃນຂໍ້ເຂົ່າໃຫ້ມີຄວາມໝື່ນຫຼາຍຂຶ້ນ

ນອກນັ້ນຍັງຊ່ວຍກະຕຸ້ນຈຸລັງຜິວໃຫ້ເກີດການຜະລິດນໍ້ານໍາອີກ ແລະ ຍັງຊ່ວຍຫຼຸດອາການ

ເຈັບຂໍ້ໄດ້, ຫຼຸດການທໍາຮ້າຍກະດູກອ່ອນ, ຫຼຸດການອັກເສບຂອງຂໍ້ ແລະ ເພີ່ມຄວາມສາມາດ

ໃນການໃຊ້ງານ.

  1. ການປິ່ວປົວໂດຍວິທີຜ່າຕັດ ສໍາລັບວິທີນີ້ ແມ່ນຜູ້ທີ່ມີອາການຂໍ້ເຂົ່າເສື່ອມຈະ

ຕ້ອງໄດ້ເຂົ້າພົບແພດໝໍສະເພາະ ເພື່ອຂໍຄໍາປຶກສາ ແລະ ຮັບການປິ່ນປົວຢ່າງຖືກວິທີ. ອາ

ການຂອງພະຍາດຂໍ້ເຂົ່າເສື່ອມ ເປັນບັນຫາທີ່ບັ່ນທອນສຸຂະພາບຂອງໄວກາງຄົນຫາໄວສະ

ລາ ໂດຍສະເພາະມີຜົນໂດຍກົງຕໍ່ການເຄື່ອນໄຫວໄປ-ມາເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມຖ້າເຮົາຫາກຮູ້

ຈັກວິທີໃນການຮັກສາຕົນເອງກໍຈະສາມາດຫຼັກເວັ້ນ ຫຼື ຫຼຸດຜ່ອນຈາກການເປັນຂໍ້ເຂົ່າ

ເສື່ອມໄດ້. ສິ່ງສໍາຄັນແມ່ນຖ້າທ່ານຫາກຮູ້ສຶກວ່າມີອາການຜິດປົກກະຕິຄວນໄປພົບແພດ

ໝໍໂດຍໄວເພື່ອປິ່ນປົວໃຫ້ທັນເວລາ.

                                                                                                                                ຂໍ້ມູນຈາກ: www.atlantamedicare.com.th

                                                                                                                                                    ຄັດໂດຍ: ພອຍໄພລິນ

4022

ນໍ້ານົມແມ່ຖືວ່າເປັນອາຫານທີ່ວິເສດທີ່ສຸດສໍາລັບເດັກເກີດໃໝ່, ນົມແມ່ປະກອບມີ:ນໍ້າ, ໂປຼຕີນ, ໄຂມັນ, ຄາໂບໄຮເດຼດ, ແຮ່ທາດ ແລະ ວິຕາມິນຕ່າງໆ ນອກນັ້ນ ຍັງມີສ່ວນປະກອບທີ່ຊ່ວຍເສີມສ້າງພູມຕ້ານທານໃຫ້ກັບລູກ ຊຶ່ງມີໃນນໍ້ານົມແມ່ເທົ່ານັ້ນ.

      ນໍ້ານົມເຫຼືອງ ແມ່ນຫົວນໍ້ານົມທີ່ອອກມາມື້ທໍາອິດ ມີສານອາຫານຊ່ວຍຫຼຸດການຕິດເຊື້ອໃນເດັກເກີດໃໝ່. ນໍ້ານົມທໍາອິດຈະມີເມັດເລືອດຂາວສູງ ອຸດົມດ້ວຍໂປຼຕີນ, ສານລະບົບພູມຕ້ານທານ, ເກືອແຮ່, ວິຕາມິນ ໂດຍສະເພາະ ວິຕາມິນ A, ວິຕາມິນ K ແລະ ສານຊ່ວຍການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຮ່າງກາຍ. ສາເຫດທີ່ນໍ້ານົມມີສີເຫຼືອງກໍຍ້ອນມີປະລິມານ

ແຄໂລທີນ (Carotene) ຫຼາຍກວ່ານໍ້ານົມໄລຍະຕໍ່ມາ 10 ເທົ່າ ແລະ ຍັງເປັນຢາລະບາຍອ່ອນໆ ເຮັດໃຫ້ຂີ້ເທົາຖືກຂັບຖ່າຍສະດວກ ຊ່ວຍຫຼຸດບັນຫາໂຕເຫຼືອງ ແລະ ອາການເຈັບທ້ອງໃຫ້ລູກນໍາອີກ.

      ນໍ້ານົມເຫຼືອງ ເປັນຂອງແຫຼວທີ່ມີຊີວິດເຊັ່ນດຽວກັບເລືອດ ມີສ່ວນປະກອບຫຼາຍກວ່າ 60 ຊະນິດ ເພື່ອສະໜອງຄວາມຕ້ອງການທາງໂພຊະນາການຂອງລູກນ້ອຍ, ມີບົດບາດໜ້າທ່ີຫຼາຍຢ່າງຄື:

  1. ປົກປ້ອງລູກຈາກເຊື້ອໄວຣັດ ແລະ ການຕິດເຊື້ອດ້ວຍສ່ວນປະກອບທີ່ເສີມສ້າງພູມຕ້ານທານ.
  2. ຊ່ວຍລະບາຍອ່ອນໆ ແລະ ກະຕຸ້ນການຂັບຖ່າຍອາຈົມທໍາອິດ ຈະມີສີດໍາອົມຂຽວອອກຈາກລໍາໄສ້.
  3. ຊ່ວຍໃຫ້ລະບົບຍ່ອຍອາຫານເຮັດວຽກໄດ້ດີມີປະໂຫຍດຕໍ່ລໍາໄສ້ໃຫຍ່ ແລະ ເປັນແຫຼ່ງຂອງໃຍອາຫານ.

      ສ່ວນນໍ້ານົມສີໃສ ແລະ ນໍ້ານົມສີຂາວ ທີ່ເປັນນໍ້ານົມທໍາອິດທີ່ອອກມາ ມີລັກສະນະໃສໆແຕ່ເມື່ອລູກດູດໄປຈັກໜ້ອຍ ຈະປ່ຽນເປັນນໍ້ານົມສີຂາວ, ນໍ້ານົມໃສ ຈະຊ່ວຍພັດທະນາສະໝອງ, ມີພູມຕ້ານທານ ແລະ ມີປະລິມານນໍ້າ, ນໍ້ານົມສີຂາວ ຈະມີໂປຼຕີນ

ແລະ ໄຂມັນສູງກວ່ານົມສີໃສ, ຈະຂຸ້ນກວ່າ ຈຶ່ງຊ່ວຍໃຫ້ຮ່າງກາຍລູກມີການຂະຫຍາຍໂຕ.

      ແມ່ຈໍາເປັນຕ້ອງກິນອາຫານບໍາລຸງສຸຂະພາບເພື່ອໝັ້ນໃຈວ່າແມ່ໄດ້ຮັບພະລັງງານ ແລະ ສານອາຫານທີ່ຈໍາເປັນຢ່າງພຽງພໍ ໃນການດູແລຮ່າງກາຍໃຫ້ແຂງແຮງ ເພື່ອໃຫ້ນໍ້ານົມແມ່ຜະລິດ ອອກມາຢ່າງພຽງພໍກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກນ້ອຍ ແມ່ຄວນໃສ່

ໃຈກັບສານອາຫານເຫຼົ່ານີ້ຄື: ພະລັງງານ, ກົດໄຂມັນໂອເມກ້າ 3, ໂປຼຕີນ, ກົດໂຟລິກ, ແຄວຊຽມ, ສັງກະສີ, ທາດເຫຼັກເປັນຕົ້ນ.

      ການເລີ່ມຕົ້ນດູແລຮ່າງກາຍໃຫ້ພ້ອມຕະຫຼອດເວລາດ້ວຍໂພຊະນາການໃນໄລຍະເກີດລູກໃໝ່ ເປັນເລື່ອງສໍາຄັນກັບທຸກຄົນໃນຄອບຄົວ ບໍ່ວ່າຈະເປັນ ພໍ່, ແມ່ ແລະລູກ ລ້ວນແຕ່ຕ້ອງອາໄສໂພຊະນາການກິນທີ່ດີ ແລະ ມີປະໂຫຍດ ເພື່ອຈະໄດ້ມີສຸຂະພາບ

ແລະ ຄຸນນະພາບຊີວິດທີ່ດີ ທີ່ເລີ່ມຕົ້ນຕັ້ງແຕ່ມື້ນີ້ໄປຈົນເຖິງອະນາຄົດ. ຢ່າລື່ມວ່າການລ້ຽງລູກດ້ວຍນໍ້ານົມແມ່ ພຽງຢ່າງດຽວຕັ້ງແຕ່ມື້ເກີດຈົນເຖິງ 6 ເດືອນ ເປັນວິທີການທີ່ດີທີ່ສຸດທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ລູກນ້ອຍມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ.

 

                                                                                                                                          ຂໍ້ມູນອ້າງອີງຈາກ: eln.theasian.com

                                                                                                                                                   ຮຽບຮຽງໂດຍ: ໄພລິນ

795

ຊາວກະສິກອນບາງຄົນອາດຍັງບໍ່ຄຸ້ນເຄີຍກັບຄຳສັບວ່າ ຢາປາບສັດຕູພືດŽ ຊຶ່ງໝາຍເຖິງສານເຄມີທີ່ໃຊ້ຄວບຄຸມສັດຕູພືດ ໄດ້ແກ່: ຫຍ້າ, ແມງໄມ້, ພະຍາດ, ເຊື້ອລາ,ເພ້ຍ, ເຮັບ, ໄຮ, ໜູ ແລະ ອື່ນໆ ທີ່ມາລົບກວນພືດຜັກຜົນລະປູກຂອງເຮົາ. ຕົວຢ່າງ: ຢາຂ້າ

ຫຍ້າ, ແລະ ຢາຂ້າແມງໄມ້ທີ່ຂາຍຕາມທ້ອງຕະຫຼາດນັ້ນ ກໍເອີ້ນວ່າ: ຢາປາບສັດຕູພືດເຊັ່ນກັນ.

      ສານພິດຂອງຢາປາບສັດຕູພືດແມ່ນຂຶ້ນກັບປະເພດສານເຄມີທີ່ເປັນສ່ວນປະສົມແລະ ປະລິມານຢາທີ່ຊາວກະສິກອນໃຊ້ ເຊັ່ນ ສານພາຣາຄວັດ ທີ່ຈັດວ່າເປັນສານເຄມີຮ້າຍແຮງຢູ່ແລ້ວ ເມື່ອໃຊ້ໃນປະລິມານຫຼາຍ ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃຊ້ເກີນອັດຕາແນະນຳໃນສະ

ຫຼາກຂອງຜະລິດຕະພັນ ກໍສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງຊາວກະສິກອນໄດ້.

      ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍໃນຄອບຄົວຊາວກະສິກອນຖືວ່າ ມີຄວາມສ່ຽງຫຼາຍ. ໂດຍຮ່າງກາຍ, ແມ່ຍິງສ່ວນຫຼາຍຈະມີສັດສ່ວນໄຂມັນຫຼາຍ ຊຶ່ງເປັນແຫຼ່ງເກັບສານພິດທີ່ເຂົ້າສູ່ຮ່າງກາຍ. ສານເຄມີບາງຊະນິດທຳລາຍຮໍໂມນ ແລະ ມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງກັບການເປັນມະເຮັງ

ເຕົ້ານົມ. ເວົ້າສະເພາະແມ່ຍິງຖືພາຍິ່ງຕ້ອງລະວັງ ເພາະຢາປາບສັດຕູພືດສາມາດເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ລູກໃນທ້ອງ. ມີຫຼັກຖານວິທະຍາສາດຊີ້ ໃຫ້ເຫັນວ່າ ຢາປາບສັດຕູພືດສາມາດທຳລາຍການພັດທະນາຂອງເດັກ ເຊັ່ນ ເດັກອາດເກີດເປັນຄົນພິການ ຫຼື ຮ່າງກາຍບໍ່ສົມບູນ, ມີຄວາມ

ຄິດຊ້າ ຫຼື ກາຍເປັນປັນຍາອ່ອນໄດ້. ນອກນັ້ນ ແມ່ລູກອ່ອນທີ່ໃຫ້ນົມລູກກໍມີຄວາມສ່ຽງສົ່ງຜ່ານສານພິດໄປຫາລູກ ແລະ ລູກທີ່ກິນນົມແມ່ຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບດັ່ງທີ່ກ່າວມາ.

      ເຮົາຄວນເຂົ້າໃຈ ແລະ ຮັບຮູ້ວ່າ ເຖິງແມ່ນແມ່ຍິງຈະບໍ່ໄດ້ໄປສີດຢາປາບສັດຕູພືດກໍຕາມ ແຕ່ຖ້າພວກເຂົາໄດ້ປະສົມຢາ, ເສຍຫຍ້າ ທີ່ຖືກສີດຢາ, ລ້າງພາຊະນະທີ່ໃສ່ຢາປາບສັດຕູພືດ ຫຼື ຫົດຜັກທີ່ສີດຢາໃສ່ແລ້ວ ໂດຍສະເພາະເມື່ອເຂົາຢູ່ໃນສະພາບແວດລ້ອມ

ທີ່ເປັນມົນລະພິດຈາກຢາປາບສັດຕູພືດ, ພວກເຂົາກໍມີຄວາມສ່ຽງໄດ້ຮັບຜົນອັນຕະລາຍເຊັ່ນກັນ.

      ສຳລັບຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ, ຢາປາບສັດຕູພືດທີ່ມີສ່ວນປະສົມຂອງພາຣາຄວັດທີ່ບໍ່ພຽງແຕ່ຂ້າຫຍ້າເທົ່ານັ້ນ, ມັນຍັງທຳລາຍສິ່ງມີຊີວິດນ້ອຍໆຢູ່ໃນດິນທີ່ເປັນປະໂຫຍດ ຫຼື ທີ່ເອີ້ນວ່າ ຈຸລະຊີບທີ່ເປັນປະໂຫຍດ ຊຶ່ງມີບົດບາດໃນການສ້າງຄວາມອຸດົມສົມ

ບູນໃຫ້ກັບດິນ. ຖ້າຫາກປະຊາກອນຈຳພວກນີ້ຫຼຸດລົງ, ດິນກໍຈະກາຍເປັນດິນເສື່ອມຄຸນນະພາບ ແລະ ຈະມີຜົນຕໍ່ການປູກຝັງຂອງຊາວ ກະສິກອນໃນໄລຍະຍາວ. ນອກນີ້ ສານພາຣາຄວັດກໍຍັງເປັນອັນຕະລາຍຫຼາຍຕໍ່ກັບສັດ, ໂດຍສະເພາະສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມ ເຊັ່ນ: ງົວ,

ຄວາຍ, ແບ້, ກະຮອກ, ກະແຕ ແລະ ອື່ນໆ.

      ທັງໝົດນີ້ເປັນພຽງຜົນກະທົບທີ່ອັນຕະລາຍສ່ວນໜຶ່ງເທົ່ານັ້ນ ທີ່ຍົກມານຳສະເໜີທ່ານຜູ້ອ່ານໄດ້ຮັບຮູ້, ແນ່ນອນວ່າອັນຕະລາຍຂອງ ສານເຄມີໃນຢາປາບສັດຕູພືດແມ່ນມີຢ່າງຫຼວງຫຼາຍທີ່ບໍ່ອາດຍົກມາສະເໜີຢ່າງລະອຽດໄດ້. ເມື່ອຮູ້ແນວນີ້ແລ້ວ ພວກເຮົາຄວນຫຼີກ

ເວັ້ນການນຳໃຊ້ຢາປາບສັດຕູພືດເຫຼົ່ານັ້ນ ເພື່ອສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ຍືນຍົງ ແລະ ຄຸນນະພາບຊີວິດທີ່ດີຂອງທຸກຄົນໃນຄອບຄົວ.

                                                                                                                       

                                                                                                                              ຂໍ້ມູນຈາກ: http://www.lao44.org/content/2575/

                                                                                                                                             ຮຽບຮຽງໂດຍ: ຟ້າສີຄາມ

ປະເພດຜັກທີ່ບໍ່ມີສານເຄມີ

 

      ປັດຈຸບັນ ທຸກຄົນເອົາໃຈໃສ່ໃນການຮັກສາສຸຂະພາບຫຼາຍຂຶ້ນ ໂດຍສະເພາະການເລືອກ ຮັບປະທານອາຫານທີ່ມີຄຸນປະໂຫຍດຕໍ່ຮ່າງກາຍ ເນັ້ນການກິນອາຫານປະເພດຜັກ, ໝາກໄມ້ ທີ່ປອດສານພິດ ທີ່ມີຂາຍຕາມຕະຫຼາດ ແລະ ຮ້ານຄ້າຕ່າງໆ. ມື້ນີ້ ໜັງສືພິມແມ່ຍິງລາວນຳເອົາ ຄວາມຮູ້ໃນການປູກ ແລະ ປະໂຫຍດຂອງຜັກປອດສານພິດ, ຜັກອໍແກນນິກ, ຜັກໄຮໂດຼໂປນິກ ມາຝາກບັນດາທ່ານ.

- ຜັກປອດສານພິດ ເປັນຜັກທີ່ອ່ານຊື່ກໍຮູ້ແລ້ວວ່າປອດສານພິດ ຊຶ່ງເປັນຜັກທີ່ບໍ່ໄດ້ໃສ່ສານເຄ ມີໃນການປູກ, ມີຄວາມປອດໄພຈາກຢາຂ້າແມງໄມຕ່າງໆ ແຕ່ກໍບໍ່ປອດໄພເຖິງ 100% ເພາະວ່າ ຜັກປອດສານພິດນີ້ຍັງຕ້ອງໃຊ້ປຸ໋ຍ ເພື່ອເລັ່ງການຈະເລີນເຕີບໃຫຍ່ຂອງຜັກຢູ່ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ມີສານ ພິດຈຳນວນໜຶ່ງຕົກຄ້າງຢູ່ ແຕ່ກໍມີຄວາມປອດໄພໃນລະດັບສູງ ສາມາດຈັດເປັນຜັກທີ່ປອດໄພ ໃນການບໍລິໂພກໄດ້.

- ຜັກອໍແກນນິກ ເປັນການປູກຜັກແບບກະສິກຳອິນຊີ ເນັ້ນວິທີແບບທຳມະຊາດ, ບໍ່ນຳໃຊ້ແນວ ພັນທີ່ມີການປຸງແຕ່ງ ແລະ ບໍ່ໃຊ້ຢາຂ້າແມງໄມ້ ແລະ ປຸ໋ຍເຄມີໃນການປູກ ໂດຍເນັ້ນຕາມລະດູ ການ, ຊຶ່ງໃຊ້ປຸ໋ຍອິນຊີ, ປຸ໋ຍໝັກໃນການບຳລຸງດິນ, ກຳຈັດແມງໄມ້ດ້ວຍພືດສະໝຸນໄພ ທີ່ ຊາວ ກະສິກອນສາມາດຫາວັດຖຸດິບໄດ້ໃນສວນຂອງຕົນເອງ ໂດຍທຸກຂັ້ນຕອນໃນການປູກແມ່ນເປັນ ມິດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ຊຶ່ງກວ່າຈະໄດ້ຜັກອໍແກນນິກ ທີ່ປອດໄພຈາກສານພິດແບບທຳມະຊາດ 100% ກໍສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ມີຕົ້ນທຶນໃນການຜະລິດສູງ ແລະ ມີລາຄາສູງກວ່າຜັກອື່ນໆທີ່ຂາຍ ຕາມຕະຫຼາດທົ່ວໄປ.

- ຜັກໄຮໂດຼໂປນິກ (Hydroponics) ເປັນຜັກທີ່ບໍ່ໄດ້ໃຊ້ດິນໃນການປູກ ຫຼື ການປູກຜັກທີ່ນຳໃຊ້ ນໍ້າ ທີ່ມີສານອາຫານພືດລະລາຍໃນນໍ້າແທນດິນໃນການປູກ ແລະ ຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ສານເຄມີ ໃນການປູກ ເພື່ອໃຫ້ຜັກໃຫຍ່ທັນເວລາ ເພາະວ່າວິທີການປູກແບບນີ້ແມ່ນບໍ່ມີດິນທີ່ເປັນໂຕສະ ສົມທາດອາຫານ ແລະ ໃຊ້ນໍ້າເປັນອົງປະກອບຫຼັກ ຄຽຄູ່ກັບການໃຊ້ສານລະລາຍຊ່ວຍເລັ່ງການ ຈະເລີນເຕີບໃຫຍ່ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຜັກໄຮໂດຼໂປນິກມີຄ່າ ໄນເຕຣດ ປະປົນຢູ່ຫຼາຍກວ່າຜັກຊະນິດອື່ນ.

      ເມື່ອທ່ານໄດ້ຮູ້ເຖິງຄວາມແຕກຕ່າງຄຸນປະໂຫຍດຂອງການປູກຜັກທັງ 3 ຊະນິດນີ້ແລ້ວ ອາດຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດຕັດສິນໃຈໃນການເລືອກຊື້ຜັກ ເພື່ອມາຮັບປະທານໄດ້ບໍ່ຍາກ ເຖິງ ວ່າຈະລາຄາສູງກວ່າຜັກຕາມທ້ອງຕະຫຼາດກໍຕາມ ແຕ່ເມື່ອຄຳນຶງເຖິງຄຸນປະໂຫຍດແລ້ວ ແມ່ນ ຄຸ້ມຄ່າທີ່ຈະນຳມາຮັບປະທານໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດຕໍ່ຮ່າງກາຍຢ່າງແນ່ນອນ.

                                                                                                                                                                                                                                                                                    ໂດຍ: ວຽງພອນ

159160

ເຈັບຄໍແມ່ນໜຶ່ງໃນອາການຂອງພະຍາດໄຂ້ຫວັດ ທີ່ຫຼາຍຄົນອາດຮູ້ສຶກລຳຄານເຮັດໃຫ້ເກີດມີອາການບໍ່ສະບາຍຕົນໂຕ ສະນັ້ນ ວາລະສານ ສາວລາວ ສະບັບນີ້ ຂໍແນະນຳວິທີຫຼຸດອາການໄອ, ເຈັບຄໍ ດ້ວຍວິທີງ່າຍໆ ທີ່ສາມາດປະຕິບັດເອງໄດ້ເຊັ່ນ:

      

  1. ບ້ວນປາກດ້ວຍນ້ຳເກືອ:

       ການບ້ວນປາກດ້ວຍນ້ຳເກືອອຸ່ນໆ ຈະຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນອາການບວມໃຄ່ໃນລຳຄໍ, ຊ່ວຍລະລາຍຂີ້ກະເທີ່, ຫຼຸດຜ່ອນອາການຄັນໃນຮູຄໍ, ຫຼຸດອາການໄອ ແລະ ກຳຈັດເຊື້ອແບກທີເຣຍ ຊຶ່ງຂັ້ນຕອນໃນການປະຕິບັດກໍງ່າຍໆພຽງແຕ່ເອົາເກືອເຄິ່ງບ່ວງລະລາຍໃນນ້ຳອຸ່ນທີ່ສະອາດ 1 ຈອກ ຖ້າຫາກເຄັມເກີນໄປກໍສາມາດເອົານ້ຳເຜິ້ງປະສົມໃສ່ເລັກນ້ອຍ ພຽງເທົ່ານີ້ກໍຈະໄດ້ນ້ຳເກືອບ້ວນປາກ ເພື່ອຫຼຸດອາການຄັນຄໍ.

      

  1. ຢາອົມແກ້ເຈັບຄໍ:

       ປະຈຸບັນຢາອົມທີ່ຊ່ວຍບັນເທົາອາການເຈັບຄໍ ເນື່ອງຈາກເປັນຫວັດ, ໄອ ແມ່ນມີຫຼາກຫຼາຍຊະນິດ ສະນັ້ນຄວນເລືອກຊື້ຢາອົມທີ່ມີສ່ວນປະສົມຂອງສະໝຸນໄພເຊັ່ນ: ໃບວິກ, ຂີງ...ຫຼື ສາມາດສອບຖາມໄດ້ນຳຜູ້ຂາຍຢາ ເພື່ອຈະໄດ້ຢາອົມທີ່ເໝາະສົມກັບອາການເຈັບຄໍ.

      

  1. ດື່ມນໍ້າອຸ່ນທີ່ສະອາດ:

       ການດື່ມນໍ້າສະອາດເປັນສິ່ງສຳຄັນ ແລະ ຈຳເປັນສຳລັບຮ່າງກາຍ ໂດຍສະເພາະເວລາທີ່ບໍ່ສະບາຍ ຫຼື ມີອາການຄັນຄໍ ເພາະການດື່ມນໍ້າທີ່ພຽງພໍກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຮ່າງກາຍນອກຈາກຈະຊ່ວຍໃຫ້ຮ່າງກາຍຊຸ່ມຊື່ນແລ້ວ ຍັງສາມາດຕ້ານທານກັບອາການພູມແພ້ ແລະ ຊ່ວຍປິ່ນປົວອາການໄຂ້ຫວັດໄດ້ອີກດ້ວຍ. ນອກຈາກນີ້ໃນໄລຍະທີ່ມີອາການເຈັບຄໍນອກຈາກຈະດື່ມນໍ້າອຸ່ນແລ້ວ ຍັງສາມາດດື່ມນໍ້າໝາກໄມ້ທີ່ປາສະຈາກນ້ຳຕານ ກໍເປັນອີກວິທີໜຶ່ງທີ່ຊ່ວຍຟື້ນຟູຮ່າງກາຍໃຫ້ແຂງແຮງ ແລະ ມີສຸຂະພາບດີຂຶ້ນ.

      

  1. ກິນໝາກໄມ້:

       ໝາກໄມ້ປະເພດທີ່ມີວິຕາມິນຊີສູງ ສາມາດຊ່ວຍປ້ອງກັນອາການຫວັດໄດ້, ສະນັ້ນ ຖ້າທ່ານຮູ້ສຶກວ່າຈະມີອາການໄຂ້ຫວັດ ກໍຄວນກິນໝາກໄມ້ ທີ່ມີວິຕາມິນຊີສູງ ເຊັ່ນ: ໝາກກ້ຽງ, ໝາກຫຸ່ງສຸກ, ໝາກມ່ວງສຸກ, ໝາກສີດາ ແລະ ໝາກນັດ.

     

  1. ການພັກຜ່ອນ:

       ການພັກຜ່ອນກໍເປັນອີກສິ່ງໜຶ່ງ ທີ່ຄວນເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດ ໂດຍສະເພາະໃນຍາມທີ່ຮູ້ສຶກວ່າ ເປັນໄຂ້ຫວັດ ແລະ ເຈັບຄໍການນອນພັກຜ່ອນໃຫ້ພຽງພໍ ປະມານ 7-8 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ມື້ ເປັນວິທີທີ່ຊ່ວຍປິ່ນປົວອາການໄຂ້ຫວັດໄດ້ດີທີ່ສຸດ.

      ວິທີການປິ່ນປົວອາການໄອ ແລະ ເຈັບຄໍທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງ ເປັນພຽງວິທີທີ່ຊ່ວຍປິ່ນປົວໃນເບື້ອງຕົ້ນເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ການເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບໃຫ້ແຂງແຮງສະເໝີ ສິ່ງສຳຄັນແມ່ນເອົາໃຈໃສ່ໃນການກິນອາຫານທີ່ມີປະໂຫຍດ, ອອກກຳລັງກາຍຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີ ແລະ ພັກຜ່ອນໃຫ້ພຽງພໍ.

      

                                                                                                                                                                                                                                                                    ໂດຍ: ສຸທາລາ